Публикации и професионални интереси

 • 15 /петнадесет/ научни публикации в България
 • 2 /две/ публикации в чужбина
 • Професионални интереси в областта на интрамедуларната остеосинтеза и миниинвазивните техники за остеосинтеза с ъглово стабилизиращи плаки.
 • Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор“:
  „Оперативно лечение на вътреставните и метафизарни фрактури на тибията с ъглово стабилни плаки“
 • Членство:
  Българска ортопедична и травматологична асоцияция /БОТА/
  AO /Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen/
  БДСМ /Българско дружество по спешна медицина/
  EFFORT /European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology/

УМБАЛ "Царица Йоанна"
Клиника по Ортопедия и Травматология
гр. София, Ул. "Бяло море", 8
тел: 0888 886 612
e-mail: ip_kamen@abv.bg

23 ДКЦ
гр. София, кв. "Хаджи Димитър", ул. "Клисура", 20
тел: 0888 790 203

Частен лекарски кабинет
гр. Видин, ж.к. "Христо Ботев", бл. 4
Прегледи след предварителна уговорка на тел. 0888 886 612